نگرش مبحثی هست که شاید قبلا هم شنیده باشید. اما واقعا تعریف و معنای نگرش چیست؟ و نگرش مثبت و نگرش منفی چقدر در کیفیت زندگی ما تاثیرگذار است؟

برای اینکه دید روشنی پیدا کنیم لازم هست، واژه نگرش را از زوایای مختلف بررسی کنیم. پس لطفا با من همراه باشید.

 

نگرش چیست ؟

اگر بخواهم یک تعریف روشن از نگرش بیان کنم، نگرش دیدگاه و زاویه دید ما نسبت به جهان و اتفاقات پیرامون آن است. حتما اصطلاح عینک بدبینی یا عینک خوشبینی را بارها از اطرافیان شنیده اید. نگرش مانند یک عینک دید ما را نسبت به دنیا تغییر میدهد. نگرش و طرز فکر هر فرد ساختار شخصیت و زندگی او را میسازد. به نحوی که مهم است ما به دنیا با چه دیدی نگاه میکنیم.

 

نگرش و طرز فکر هر فرد ساختار شخصیت و زندگی او را میسازد.

 

تفاوت نگرش مثبت و منفی

 

نگرش چگونه ایجاد می شود؟

بعد از اینکه متوجه شدم که نگرش چیست، باید نگاهی به ساختار نگرش بیندازیم. نگرش هر انسان برگرفته از اتفاقات، تجربیات و آموزه های وی است. به طوری که هر انسان دنیا را از دریچه خود میبیند. انسان ها بسته به شرایط زندگی و محیطی که در آن پرورش پیدا میکنند، دارای دیدگاه و نگرش متفاوت هستند. به طور مثال نمیتوان انتظار داشت فردی که در شرایط رفاه و آرامش رشد یافته و بزرگ میشود با فردی که از کودکی اتفاقات تلخی را پشت سر گذاشته، نگرش یکسانی داشته باشند.

محیطی که هر فرد در آن رشد میکند مانند خانواده، دوستان و جامعه و همینطور آموزش هایی که در طول زندگی میبیند میتواند در شکل گیری نگرش وی موثر باشد. ضمن اینکه گاهی اوقات تجربیات شخصی نسبت به یک موضوع خاص میتواند در شکل گیری نگرش فرد نسبت به آن موضوع موثر باشد.

 

نگرش هر انسان برگرفته از اتفاقات، تجربیات و آموزه های وی است.

 

 

تفاوت نگرش مثبت و منفی

همانطور که بیان شد، نگرش دریچه ای است که ما دنیا را از داخل آن میبینیم و مانند عینکی است که دید ما را از جهان تعیین میکند. بنابراین خیلی مهم است که ما با چه رویکردی به دنیا و انتفاقات آن نگاه میکنیم.

فردی را در نظر بگیرید که به خاطر انتخاب های نادرست و نداشتن مهارت های حل تعارض و ارتباط سالم، مدام در ارتباط های عاطفی خود با جنس مخالف، با شکست روبرو میشود. میتوان انتظار که این فرد بعد از مدتی از این ارتباط ها دلسرد شده و به این موضوع با عینک بدبینی نگاه خواهد کرد.

و یا فردی را در نظر بگیرید که به خاطر نداشتن مهارت های لازم و عدم آگاهی از اصول شراکت، تجربه های ناخوشایندی از شراکت با افراد مختلف دارد. بنابراین ادراک وی به نحوی تعیین میشود که شراکت را امری منفور میداند.

بنابراین مثبت گرایی یا منفی گرایی میتواند در تصمیم های ما اثر مستقیم داشته باشد و تصمیم هایی که در زندگی میگیریم بسته به دیدی که نسبت به مسائل داریم میتواند باعث رشد یا عدم رشد شخصیتی و کیفیت زندگی ما شود.

 

نگرش دریچه ای است که ما دنیا را از داخل آن میبینیم.

 

 

اهمیت نگرش مثبت و منفی

نگرش ساختار ذهنی ما را میسازد. تصمیم های ما نسبت به مسائل از نگرش و دیدگاه ما نسبت به آن موضوع نشات میگیرد. مثبت نگری یا منفی نگری هر کدام به تنهایی کاربردی ندارد و هر دو به اندازه کافی باید وجود داشته باشد. نکته مهم این است که واقع بین باشیم و به مسائل با دید حل مسئله نگاه کنیم. یعنی نه آنقدر مثبت گرا باشیم که نکات منفی را نبینیم و نه آنقدر منفی گرا باشیم که منجربه ناامیدی شود و به ما اجازه رشد و تغییر ندهد.

 

واقع بین باشیم و به مسائل با دید حل مسئله نگاه کنیم.